khungtroisaomai.com Khung Troi Sao Mai

khungtroisaomai.com
Title: Khung Troi Sao Mai
Keywords:
Description: Khung Troi Sao Mai N?i Quy S? L??c SM Hành Khúc Yêu Sao Mai Hình ?nh Tác Ph?m Sao Mai Di?n ?àn KTSM H?i Ng? ?áng ghi nh? Thánh L? Tri ?n Giám M?c Lê V?n ?n H?i Ng? Liên Tr??ng 2011 H?i Ng? SM K? Ni?m
khungtroisaomai.com is ranked 7244095 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,388. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. khungtroisaomai.com has 43% seo score.

khungtroisaomai.com Information

Website / Domain: khungtroisaomai.com
Website IP Address: 162.219.30.220
Domain DNS Server: ns3.saycheesetech.com,ns4.saycheesetech.com

khungtroisaomai.com Rank

Alexa Rank: 7244095
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

khungtroisaomai.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,388
Daily Revenue: $6
Monthly Revenue $196
Yearly Revenue: $2,388
Daily Unique Visitors 602
Monthly Unique Visitors: 18,060
Yearly Unique Visitors: 219,730

khungtroisaomai.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, no-cache="set-cookie"
Date Thu, 11 Aug 2016 05:02:58 GMT
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4
Content-Type text/html; charset=UTF-8

khungtroisaomai.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

khungtroisaomai.com Traffic Sources Chart

khungtroisaomai.com Similar Website

Domain Site Title

khungtroisaomai.com Alexa Rank History Chart

khungtroisaomai.com aleax

khungtroisaomai.com Html To Plain Text

Khung Troi Sao Mai N?i Quy S? L??c SM Hành Khúc Yêu Sao Mai Hình ?nh Tác Ph?m Sao Mai Di?n ?àn KTSM H?i Ng? ?áng ghi nh? Thánh L? Tri ?n Giám M?c Lê V?n ?n H?i Ng? Liên Tr??ng 2011 H?i Ng? SM K? Ni?m 50 N?m H?i Ng? Liên Tr??ng 2010 Bài M?i Xuyên ??ng D??ng c?a các l?o l?o Ph? N? "Ninja" Trên ???ng Ph? Vi?t Nam Ngày Nay Album KTSM - Rong Ch?i Mùa Hè 2016 Nhan Chuy?n Cá Ch?t ? Quê Mình - Facebook T??ng Nh? Giáo S? Ph?m Ng?c Vinh (1921 - 2014) Ng??i M? c?a M? T?i - Thiên Ly Kh?ng Ng? T?i ???c ?ón Nh?n Phép l? Nhi?m Màu... Liên Thành Ngam Th? TH?A M? CHúNG CON ?I - Tr?n Trung ??o ? Mai Chanh Mu?i Cam Th?o - M? Th??ng Mùa hoa anh ?ào 2016 t?i University of Washington ??i Nh?c H?i Cám ?n Anh, Ng??i Th??ng Binh VNCH 2016 Chi?n tranh bi?n ??ng ?? b?t ??u? Ph? - Món ?n ??c tr?ng và truy?n th?ng c?a Dan t?c ??o ??c C?ng An & Lòng Can ??m C?a M?t Ph? N? Vi?t Nam Bài phát bi?u lay ??ng lòng ng??i c?a T?ng th?ng M? t?i Nh?t New York City và anh Sao Mai Hu?nh V?n Hu? Th?m Vi?ng M? Linh M?c V? Nh? Hu?nh T??ng Ni?m Giám M?c Giuse Lê V?n ?n (1916 - 1974) Xin C?u Nguy?n & Tr? Giúp B?n Lê Minh Tam H? NH?C D?N T?C VI?T, G? TàU KH?A B? N? NHI VI?T T?N C?NG T??ng Nh? Giáo S? Ph?m Ng?c Vinh (1921 - 2014) Posted By:o ngay xua Posted On:Sunday, July 12, 2015 Giáo S? Ph?m Ng?c Vinh (1921 - 2014) S? L??c Ti?u S? Giáo S? Ph?m Ng?c Vinh (1921 - 2014) QD Sao Mai và gia ?ình Giáo S? Vinh ghi l?i ?Giáo S? Ph?m Ng?c Vinh còn có bút hi?u là Hoàng Vinh, sinh n?m 1921 t?i Hu?, Vi?t Nam. ?C?u H.S. College Séraphique, Thanh Hóa (1933 - 1939) ?T?t nghi?p Institut De La Providence Hu? (1934 - 1941) ?Giáo s? tr??ng Lycée Francais, Nha Trang (1942) ?Giáo s? tr??ng trung h?c ??ng ??c Tu?n, Tam Quan, Bình ??nh, Qu?ng Ng?i (1947) ?Giáo s? các tr??ng Providence, Qu?c H?c, ??ng Khánh, Hu? (1954) ?Ch? nhi?m báo v?i bút hi?u là Hoàng Vinh trong th?i k? KHáNG CHI?N Qu?ng Ng?i / Bình ??nh (1945 - 1954). ?Giáo s? chuyên ph? trách m?n Pháp v?n và C?ng Dan Giáo D?c t?i các tr??ng Trung Ti?u H?c: Hu?, Qu?ng Tr?, Qu?ng Nam ?à N?ng, Quy Nh?n, Bình ??nh và Nha Trang (1959 - 1975). ?Giám H?c kiêm Giáo S? t?i tr??ng Trung Ti?u H?c Sao Mai ?à N?ng (1959 - 1975). ?Ngh? Viên Thành Ph? ?à N?ng thu?c Mi?n Nam Vi?t Nam C?ng Hoà tr??c n?m 1975. ?Sau tháng 4, 1975 b? b?t ?i tù “c?i t?o”. Trong tù c?i t?o hàng ngày cán b? CS b?t GS Vinh nh?n t?i, ?ng ?? tr? l?i v?i cau nói b?t h? mà ngày nay v?n có nhi?u b?n tù và h?c trò nh?c ??n: "Làm vi?c vì dan vì n??c, t?i kh?ng ngh? là t?i có t?i, n?u các ?ng b?t t?i vì t?i yêu ngh? th?y giáo, yêu h?c sinh, yêu dan t?c t?i thì t?i xin nh?n t?i ?ó.” GS Vinh b? giam c?m 7 n?m trong tù c?i t?o (1975 - 1982). ?GS Ph?m Ng?c Vinh ??nh c? t?i Hoa K? vào tháng 6, 1990. ?Trong nh?ng n?m ??u ??nh c? t?i Hoa K?, GS Ph?m Ng?c Vinh nghiên c?u v? S? h?c và tình hình chính tr? Vi?t Nam / ??ng Nam á. ?ng ?? c?ng tác v?i nh?ng t? báo l?n t?i mi?n Nam California sau n?m 1975. ?T?i Nam Cali ?ng ho?t ??ng trong l?nh v?c th?ng d?ch và th? th?c các ch?ng th? pháp ly b?ng nhi?u th? ti?ng: English, French, Latin & Greek (1993 - 2013). ?Tháng 6 N?m 2004, cùng v?i các c?u h?c sinh Sao Mai thành l?p h?i ái H?u Khung Tr?i Sao Mai. GS Ph?m Ng?c Vinh lu?n nh?c nh? c?u HS Sao Mai dùng cau ph??ng cham n?i ti?ng b?ng ti?ng La Tinh c?a LM sáng l?p tr??ng Sao Mai, Giám M?c Giuse Lê V?n ?n, làm kim ch? nam cho cu?c s?ng: “Caritas & Gaudium" ng? y s?ng v?i tinh th?n “An Vui & Tình Th??ng”. ?GS Ph?m Ng?c Vinh ?? v? ??t Chúa vào ngày 26 tháng 7 n?m 2014 t?i Nam California, USA. Giáo s? Ph?m Ng?c Vinh ra ?i ?? l?i m?t s? nghi?p giáo d?c th?t l?n lao, ?? l?i nh?ng ng?m ngùi th??ng ti?c c?a hàng ngàn h?c sinh c?a GS trên toàn th? gi?i ?úng nh? cau th? c?a c? c?u h?c sinh SM V??ng Uyên Minh Ngh?a: “Th??ng l?m, Th?y ?i! còn nh? m?i Bóng hình yêu quí c?a ng??i Cha...” QD SM và gia ?ình Giáo S? Vinh ghi l?i ____________ L?u y: M?i trích ??ng ti?u s? GS Ph?m Ng?c Vinh xin ?? ngu?n g?c t? link sau ?? tránh tr??ng h?p kh?ng chính xác. http://khungtroisaomai.com/forums/viewtopic.php?f=63&t=72&sid=5378949dc57f55da9b479277430ec467 ??c thêm T??ng Ni?m Giám M?c Giuse Lê V?n ?n (1916 - 1974) Posted By:o ngay xua Posted On:Tuesday, May 26, 2015 Giám M?c Giuse Lê V?n ?n - Sáng L?p Tr??ng Trung H?c Sao Mai Sinh t?i Bình ??nh: 10/9/1916 Linh M?c t?i Roma: 10/4/1944 Giám M?c t?i ?à N?ng: 9/1/1966 Ch?p chánh giáo ph?n: 13/1/1966 T? th? t?i Sài Gòn: 17/6/1974 An táng t?i Tòa Giám M?c: 22/6/1974 Kh?u hi?u Giám M?c: "Occide et Manduca" ??c thêm T??ng Nh? C? Linh M?c V? Nh? Hu?nh (1930 - 1990) Posted By:o ngay xua Posted On:Saturday, February 28, 2015 Th?t là xúc ??ng khi ???c nhìn th?y nh?ng hình ?nh do Th?y Ph?m Ng?c Vinh g?i t?ng KTSM, xin kính c?m ?n Th?y Vinh. H?m nay Minh Ngh?a xin chia s? cùng các Th?y C? và các b?n h?u Sao Mai nh?ng hình ?nh c?a c? Linh M?c V? Nh? Hu?nh. Có l? trong các ng??i con Sao Mai thì Minh Ngh?a là ng??i ???c cái vinh h?nh g?p cha Hi?u Tr??ng V? Nh? Hu?nh nhi?u nh?t trong nh?ng tháng ngày t?i Philadelphia, USA. Minh Ngh?a còn nh? r? l?m, n?m 1977, vào bu?i sáng th? B?y lúc Minh Ngh?a ?ang còn là sinh viên và ? n?i trú t?i Philadelphia, theo th??ng l? sau khi ?n sáng là s?a so?n ?? cùng các b?n ?i th? vi?n g?o bài thì h?m ?ó Wendy (c? b?n phòng k? bên) h?t ha h?t h?i ch?y vào g?i Minh Ngh?a xu?ng phòng khánh ti?t có m?t v? Linh M?c c?ng là ng??i Vi?t Nam c?n g?p. Nh?ng n?m ??u tha h??ng ? M?, ng??i Vi?t Nam r?t ít cho nên khi nghe có v? Linh M?c ng??i Vi?t Nam ??n g?p thì lòng m?ng m?ng t?i t?i . Ba chan b?n c?ng phóng ào ào xu?ng thang l?u thay vì ch? thang máy vì toà nhà n?i trú có t?i 18 t?ng mà Minh Ngh?a ? t?ng th? 16 mà ch? thang máy thì khá lau . V?a ch?y v?a th? h?n h?n vì kh?ng bi?t v? Linh M?c là ai? Minh Ngh?a h?i h?p v? cùng, khi v?a vào ??n phòng Khánh Ti?t thì Minh Ngh?a há h?c mi?ng, tr?n tròn m?t, l?y Chúa tr??c m?t con là Cha hi?u tr??ng Linh M?c V? Nh? Hu?nh ?ang m? n? c??i th?t nhan t?, bao dung và r?ng r?. Vì quá ng?c nhiên b?t ng? và vui m?ng Minh Ngh?a c? ??ng tr?n tròn m?t nhìn Cha thì Ngài lên ti?ng: - "Kìa Minh Ngh?a, sao kh?ng nhìn ra Cha à ? Cha vào th?m con ch?c ng?c nhiên l?m ph?i kh?ng? " Lúc ?ó Minh Ngh?a m?i hoàn h?n la l?n: - "Con kính chào Cha, sao Cha bi?t con ? ?ay? " Sau ?ó cha cho bi?t là Maryann Cianci (ng??i b?n cùng phòng c?a Minh Ngh?a) có tìm ??n nhà th? c?a Cha vì thích nghe nh?ng bài Thánh Ca ti?ng Vi?t Nam, Maryann khoe v?i Cha có Minh Ngh?a b?n ? cùng phòng là ng??i Vi?t Nam. Sau khi h?i c?n k? thì Cha nh?n ra ???c Minh Ngh?a nh? cái tên gi?ng con trai v?i H? V??ng. Cha v?i vàng xin ??a ch? n?i trú và có h?n v?i Maryann ??ng cho Minh Ngh?a bi?t ?? ng?c nhiên thì thú v? h?n. Lúc ?ó ?ang d?p T?t Vi?t Nam lòng bu?n v? h?n và nh? nhà quay qu?t (trong gia ?ình lúc ?ó ch? có mình Minh Ngh?a ???c may m?n ?i M? n?m 75). S? hi?n di?n c?a Cha hi?u tr??ng th?t là y ngh?a ....ngoài s? th?m vi?ng ng?c nhiên Cha ?? ghé ph? Tàu mua cho Minh Ngh?a ??y ?? bánh ch?ng, bánh tét, d?a món, bánh m?c, ? mai xí mu?i v.v.... ?? 2 gói quà n?ng tr?u trên tay Cha mà Minh Ngh?a n??c m?t l?ng tròng vì c?m ??n . Ch?c ch?n Cha bi?t ??i s?ng sinh viên m?i qua M? thì nghèo l?m làm gì có ti?n mua bánh m?c trong nh?ng ngày T?t. Cha h?i th?m r?i rít tình tr?ng gia ?ình c?a Minh Ngh?a c?ng nh? các b?n Sao Mai. Sau khi bi?t Minh Ngh?a ch? ?i M? m?t mình v?i gia ?ình ng??i anh h? thì Cha d?n dò Minh Ngh?a có d?p liên l?c ???c gia ?ình thì cho B? M? bi?t là có Cha Hu?nh ? cùng thành ph? ?? B? M? yên tam. Ngoài ra Cha còn khuyên nh? Minh Ngh?a rán h?c cho nên ng??i ?? B? M? kh?i bu?n t?i t?i quê nhà. T? tình tr?ng ?ang s?ng b? v? t?i x? l? quê ng??i thì có Cha Hu?nh xu?t hi?n Minh Ngh?a c?m th?y tam h?n an ?n v? cùng và h?a v?i Cha s? c? g?ng h?t mình h?c cho thành tài ?? B? M? vui lòng và x?ng ?áng làm ng??i con Sao Mai c?a Cha. Sau ?ó m?i Ch? Nh?t Minh Ngh?a th??ng hay theo Maryann ?i nhà th? th?m và nghe Cha gi?ng ??o ho?c nh?ng khi r?nh r?i Cha th??ng hay phone khuyên nh? Minh Ngh?a c?ng nh? nh?c l?i nh?ng k? ni?m c?a Minh Ngh?a và các b?n cùng l?p qu?y phá trong gi? Pháp v?n c?a Cha. Th?m thoát th?i gian tr?i qua, Minh Ngh?a ra tr??ng thì gia ?ình B? M? và Anh ch? em c?ng ?? qua ?oàn t?u t?i M?. Cha Hu?nh và B? c?a Minh Ngh?a là ng??i cùng làng nên r?t t??ng ??c nh?ng khi có c? h?i g?p g?. Vào mùa ??ng n?m 1990 t?i Pennsylvania th?i ti?t l?nh khác th??ng, ch?ng may Cha trúng c?m n?ng và Ngài qua ??i sau vài tu?n ? b?nh vi?n t?i Philadelphia. ?ay là m?t m?t mát r?t l?n lao trong ??i Minh Ngh?a tr??c s? ra ?i ??t ng?t c?a Cha . ???c s? cho phép c?a B?, Minh Ngh?a ?? ??i kh?n tang Cha trong ngày ??a tang mà lòng bu?n r? r??i n??c m?t tu?n trào. H?m nay nhìn l?i nh?ng di ?nh c?a Ngài v?i n? c??i bao dung nhan ái, nh?ng l?i khuyên nh? c?a Cha v?n vang ??u ??u r? r?t bên tai. Trong ??c san k? ni?m này, con xin ???c chia s? nh?ng hình ?nh c?a Cha ??n quy Th?y, C? và các b?n h?u Sao Mai v?i l?i c?u mong m?i ng??i ??u ???c bình an kh?e m?nh trong tình th??ng bao la phù h? c?a Cha. Con kính c?m t? s? d?y d? và nh?ng l?i r?n d?y c?a Cha ?? con ???c thành nhan ngày h?m nay. Kính c?u xin Anh Linh c?a Cha ???c ??i ??i an ngh? n?i n??c Chúa. V??ng Minh Ngh?a (Christmas 2006) ___________ Hình ?nh l?u ni?m c?a LM V? Nh? Hu?nh t?i Philadelphia, USA 1985 January 1990 ________________________ Ti?u S? và ho?t ??ng c?a Linh M?c Anthony V? Nh? Hu?nh Minh Ngh?a ghi l?i, March 6, 2010 Linh M?c Anthony V? Nh? Hu?nh sinh ngày 12 tháng Sáu, 1930 t?i Hà N?i. LM V? Nh? Hu?nh qua ??i vào ngày 12, tháng Ba, 1990 t?i Philadelphia, Hoa K?, sau m?t c?n b?o b?nh. LM V? Nh? Hu?nh (Th? Phong LM vào ngày 21, tháng 12, 1959), sau th?i gian th? phong, ???c LM B? Trên Tr?nh Hoài An chuy?n v? làm ph? tá LM chánh x? ?à N?ng và ph? giúp LM Hi?u Tr??ng Lê V?n ?n t? Niên H?c 1962. ??n n?m 1965, LM Lê V?n ?n ???c toà thánh ROME c? v? làm Giám M?c cai qu?n ??a Ph?n Xuan L?c, cho nên LM Ph?m N?ng T?nh ???c B? GIáO D?C c? làm Hi?u Tr??ng thay th? Hi?u Tr??ng Lê V?n ?n. Trong th?i gian này LM Hi?u Tr??ng Ph?m N?ng Tính ?ang gi? ch?c v? GIáM H?C CH?NG VI?N QUY NH?N / BìNH ??NH), do ?ó LM V? Nh? Hu?nh chính th?c ??i di?n th??ng tr?c cho LM Hi?u Tr??ng Ph?m N?ng Tính ?i?u khi?n tr??ng Trung H?c SAO MAI (1965 - 1975). [Ghi chú: ?o?n này chép l?i theo l?i c?a Th?y Ph?m Ng?c Vinh] Bên c?nh vi?c ?i?u hành tr??ng Sao Mai, LM V? Nh? Hu?nh còn ph? trách d?y Pháp V?n cho các l?p ban A và B. ??i v?i LM V? Nh? Hu?nh ngoài vi?c d?y nh?ng m?n h?c chính thì vi?c d?y kèm thêm c?ng dan giáo d?c, nhan cách làm ng??i, s? chan th?t, tình yêu gia ?ình, tình yêu t? qu?c, lòng bác ái và tinh th?n ??ng ??i ??u ???c ?? cao trong các m?n h?c. ??i v?i LM Hu?nh ?? là ng??i con Sao Mai thì ph?i có lòng nhan ái cho nên LM Hu?nh ?? lu?n lu?n khuy?n khích t?t c? h?c sinh SM tham gia vào nh?ng c?ng tác c?u tr? n?n l?t mi?n trung tr??c ?ay. Vì nh?ng bi?n c? th?i cu?c c?a ??t n??c, vào n?m 1975 LM V? Nh? Hu?nh ?? r?i quê h??ng ?à N?ng ??n tr?i t? n?n Fort Indianatown Gap, t?i ti?u bang Pennsylvania, Hoa K?. Sau ?ó Ngài ??nh c? t?i nhà th? Sait Francis De Sales Parish t?i Philadelphia, Pennsylvania. LM V? Nh? Hu?nh nh?n trách nhi?m chánh X? h??ng d?n c?ng ??ng C?ng Giáo Ng??i Vi?t t?i Philadelphia. Bên c?nh vi?c tu t?p và h??ng d?n giáo dan ng??i Vi?t, LM V? Nh? Hu?nh lu?n lu?n th? hi?n lòng nhan ái. V?i chi?c xe c? k?, LM Hu?nh ?? b? r?t nhi?u th?i gi? ?i th?m h?i và giúp ?? b?t c? ng??i Vi?t nào m?i ??n ??nh c? t?i PA. ?? 20 n?m sau khi LM V? Nh? Hu?nh qua ??i, m?t ?i?m ??c bi?t mà ??ng bào C?ng Giáo t?i Philadelphia th??ng hay nh?c ??n khi t??ng nh? ??n LM V? Nh? Hu?nh. Th?i gian n?m 75 chúng ta ch?a có internet v?n minh nh? bay gi? nên v?n ?? tìm ???ng ?? th?m h?i, giúp ?? m?i ng??i c?ng r?t khó kh?n trong thành ph? Philadelphia r?ng l?n, ch? v?i chi?c b?n ?? ??n s? mua ???c t?i Gas Station (ti?m bán x?ng) mà Cha Hu?nh ?? tìm ???c m?i ng??i ?? giúp ?? mà kh?ng bao gi? l?c ???ng. ?i?u ?áng ghi nh?n lòng bác ái c?a LM V? Nh? Hùynh, t? n?m 1975 ??n nay, nh?ng tr? s? sanh và các em nh? c?a nh?ng gia ?ình ng??i Vi?t s?ng t?i Pennsylvania có ngu?n l?i t?c th?p ??u ???c nh?n tr? c?p thêm c?a chính ph? v? s?a, t?, thu?c men, làm r?ng và th?c ph?m c?ng do bàn tay c?a LM V? Nh? Hu?nh ?óng góp v?i Maryan Cianci (Maryan là sinh viên y khoa t?i Thomas Jefferson University và b?n h?c cùng phòng n?i trú c?a MN). Maryan tìm ??n nh?ng bu?i l? c?a cha Hu?nh vì yêu thích nh?ng bài thánh ca ti?ng Vi?t, t? ?ó c? nh?n ra nh?ng s? thi?u th?n c?a ng??i VN t? n?n ?i làm l??ng th?p, b?o hi?m kh?ng ?ài th? ??y ??. Maryan xin LM V? Nh? Hu?nh giúp Maryan trong vi?c kêu g?i Mayor c?a thành ph? Philadelphia giúp ?? ng??i Vi?t t? n?n lúc b?y gi?. LM V? Nh? Hu?nh ?? kh?ng qu?n ng?i nh?ng khó kh?n, tích c?c ho?t ??ng v?i Maryan. Nh? th? kh?ng nh?ng ???c s? ??ng y c?a Mayor Philadelphia mà còn c?a th?ng ??c ti?u bang n?a. Ngoài ra các tr? em d??i 12 tu?i thu?c gia ?ình có m?c income th?p và s?ng t?i Philadelphia ??u ???c làm r?ng và khám b?nh mi?n phí t?i Thomas Jefferson Hospital trong th?i gian ?ó. LM V? Nh? Hu?nh qua ??i sau c?n b?o b?nh, tang l? ???c c? hành t?i nhà th? Sait Francis De Sales Parish, Philadelphia v?i s? hi?n di?n ??ng ??o c?a c?ng ??ng ng??i Vi?t. S? ra ?i c?a Cha ?? ?? l?i cho r?t nhi?u ng??i Vi?t Nam chúng ta s?ng t?i Philadelphia và các vùng ngo?i ? v?i mu?n vàn th??ng ti?c. _________________________ Nhan ngày gi? 20 n?m c?a Cha, con kính xin ???c nh?c ??n nh?ng ho?t ??ng c?a nhan ái c?a Cha. Nguy?n xin h??ng h?n c?a Cha ???c an ngh? ??i ??i n?i n??c Chúa và lu?n soi sáng nh?ng tam h?n c?u h?c sinh Sao Mai chúng con. Amen, Minh Ngh?a March 6, 2010 ??c thêm Spring 2016 Posted By:o ngay xua Posted On:Sunday, February 21, 2016 ??c thêm Happy Valentine's Day! Posted By:o ngay xua Posted On:Saturday, February 13, 2016 ??c thêm Th?ng Báo M?i Xin nh?n vào ?ay ?? xem nh?ng th?ng báo m?i Ho?t ??ng và T??ng Trình Xin nh?n vào ?ay ?? xem nh?ng ho?t ??ng c?a qu? t??ng tr? KTSM Copy right ? 2014 www.khungtroisaomai.com

khungtroisaomai.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: KHUNGTROISAOMAI.COM
 Registrar: GODADDY.COM, LLC
 Sponsoring Registrar IANA ID: 146
 Whois Server: whois.godaddy.com
 Referral URL: http://www.godaddy.com
 Name Server: NS3.SAYCHEESETECH.COM
 Name Server: NS4.SAYCHEESETECH.COM
 Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
 Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
 Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
 Updated Date: 15-apr-2015
 Creation Date: 09-mar-2006
 Expiration Date: 09-mar-2017
>>> Last update of whois database: Tue, 21 Jun 2016 00:40:27 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars